(Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

 1. Simgeler

 

: Brüt kolon enkesit alanı

: Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı % 5’i geçmeyen ve köşegen uzunluğunun kalınlığına oranı 40’dan küçük olan dolgu duvarların kat planındaki toplam alanı

: Kritik katın plan alanı

:  enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca, kolonda veya perde uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin göz önüne alınan ’ya dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı

: Birbirine dik yatay doğrultularınher biri için, kolon veya perde uç bölgesi çekirdeğinin enkesit boyutu (en dıştaki enine donatı eksenleri arasındaki uzaklık)

: Kirişin gövde genişliği, perdenin gövde kalınlığı

: Kirişin faydalı yüksekliği

: Deprem etkisi

: Mevcut beton elastisitemodülü

: Çatlamış kesite ait etkin eğilme rijitliği

: Çatlamamış kesite ait eğilme rijitliği

: Mevcut beton basınç dayanımı

: Mevcut beton çekme dayanımı

: Enine donatının mevcut akma dayanımı

: Boyuna donatının mevcut akma dayanımı

: Kat yüksekliği

: Sabit yük etkisi

: Temel üstünden veya kritik kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam bina yüksekliği

: Temel üstünden veya kritik kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği

: Bina önem katsayısı

: Perdenin veya bağ kirişli perde parçasının plandaki uzunluğu

: Etki/kapasite oranı

: Etki/kapasite oranının sınır değeri

: Mevcut malzeme dayanımları ile hesaplanan eğilme moment kapasitesi

: Sabit yükler, katılım katsayısı ile çarpılmış hareketli yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eğilme momenti

: Hareketli yük katılım katsayısı

: Binanın zemin seviyesi üstündeki kat adedi

: Mevcut malzeme dayanımları ile hesaplanan moment kapasitesine karşı gelen eksenel kuvvet

: Hareketli yük etkisi

: Deprem yükü azaltma katsayısı

: Enine donatı aralığı, spiral donatı adım aralığı

: Kolon, kiriş ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti

                   : Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme dayanımı

: Perdelerin tabanında elde edilen kesme kuvvetleri toplamının, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetine oranı

:Perdede kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı

: Eşdeğer deprem yükü azaltma katsayısı

: Kat burulma düzensizliği katsayısı

: Kat etkin göreli kat ötelemesi

: Kat etkin göreli kat ötelemesi oranı

: Kat etkin göreli kat ötelemesi oranının sınır değeri

 


 

 1. Kapsam
  • Bu Esaslar, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında deprem etkisi altında 2.1.de tanımlanan riskli binaların tespit edilmesinde kullanılacak kuralları içerir.
  • Bu Esaslarda verilen yöntemler, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin eki Esaslarda [DBYBHY] tanımlanan bina deprem performans değerlendirmesi ve güçlendirmesi amacıyla kullanılamaz. Mevcut bina performans değerlendirmesi ve güçlendirmesi için DBYBHY kullanılmalıdır. DBYBHY’de bulunan ve bu Esaslarda atıfta bulunulan kavramlar için DBYBHY’e başvurulacaktır.
  • Bu Esaslar, sadece DBYBHY Tablo 7.7.’de “diğer binalar” kapsamındaki binalardan, yüksekliği () 25 m veya zemin döşemesi üstü sekiz katı geçmeyen betonarme ve yığma binaların risk belirlemesi için kullanılır. Daha yüksek katlı binaların risk belirlemesi için DBYBHY’de belirtilen yöntemler kullanılacak ve göçme öncesi performans düzeyini sağlamayan bina riskli olarak kabul edilecektir. DBYBHY Tablo 7.7.’deki “diğer binalar” dışında kalan binaların risk belirlemesi için DBYBHY’de belirtilen yöntemler kullanılacaktır. (Ek cümle:RG-25/7/2014-29071) Ayrıca, çelik binalar ve prefabrike betonarme binaların risk belirlemesi için de DBYBHY’de belirtilen yöntemler kullanılır.
  • 6306 sayılı Kanun kapsamında, belirli alanlarda riskli olabilecek binaların bölgesel dağılımının belirlenmesi ve önceliklendirme kararı verilmesi amacıyla kullanılabilecek, bina özelliklerini ve deprem tehlikesini dikkate alan basitleştirilmiş yöntemler EK-A’da verilmiştir.

1.5. Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca, teknik gerekçeleri belirtilerek, ahşap, kerpiç ve taşıyıcı özelliği olmayan malzeme ile yapılan yapıların riskli olduğu yönünde rapor düzenlenmesi halinde, bu yapılar 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak kabul edilir.

 1. Riskli Bina

2.1.Bulunduğu bölge için DBYBHY’de tanımlanan Tasarım Depremi altında yıkılma veya ağır hasar görme riski bulunan bina riskli bina olarak tanımlanır. Riskli binanın tespiti için uygulanacak değerlendirme kuralları bu esaslarda verilmiştir.

2.2.Bu Esaslara göre riskli bulunmayan binalarda DBYBHY 7.7.3’te belirtilen can güvenliği performans düzeyinin sağlandığı sonucu çıkarılamaz.

 1. Riskli Bina Tespit Yöntemi
  • Röleve ve Bilgi Düzeyi
   • Riskli binaların tespiti için hesaplar, mevcut bina taşıyıcı sistem özellikleri dikkate alınarak yapılacaktır. Binanın mevcut taşıyıcı sistem özellikleri sadece kritik kat rölevesi ile belirlenebilir. Kritik kat, rijitliği diğer katlara oranla çok küçük olan (betonarme çevre perdeleri bulunmayan) veya yanal ötelenmesi zemin tarafından tutulmamış en alt bina katıdır. Röleve kritik kat için saha çalışması ile belirlenen bina geometrisi; kolon, perde, kiriş boyutları ile bu elemanların katta yerleşimini, eksen açıklıklarını; kapı ve pencere boşluğu olmayan dolgu duvar yerleşimini içerir. Binanın kat adedi ve kat yükseklikleri rölevede belirtilecektir. Kritik kattaki kısa kolonlar ve binadaki konsollar rölevede işlenecektir. DBYBHY Bölüm 2.3’te tanımlanan B3 türü düzensizliğe sahip olan binaların kritik kat için yapılan röleve çalışması, bu düzensizliği hesap modeline yansıtacak şekilde, diğer katlar için de yapılacaktır.
   • Taşıyıcı sistem bilgi düzeyi, asgari veya kapsamlı olabilir. Asgari Bilgi Düzeyi durumunda binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcut değildir. Kapsamlı Bilgi Düzeyi için binanın taşıyıcı sistem projesi mevcuttur ve yerinde kontrol edilen taşıyıcı sistem özellikleri proje ile uyumludur. Bina taşıyıcı sistem projeleri yerinde belirlenen taşıyıcı sistem özellikleri ile uyumlu değilse asgari bilgi düzeyi olarak kabul edilecektir.
   • Taşıyıcı elemanların kapasiteleri, Mevcut Malzeme Dayanımı kullanılarak hesap edilir ve Tablo 1’de verilen Bilgi Düzeyi Katsayısı ile çarpılarak kullanılır.

Tablo 1. Binalar için bilgi düzeyi katsayıları

Bilgi Düzeyi Bilgi Düzeyi Katsayısı
Asgari 0.90
Kapsamlı 1.00

 

 • Betonarme Binalarda Donatı Tespiti ve Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi
  • Mevcut donatı düzenini belirlemek için kritik katta 6 adetten az olmamak üzere perde ve kolonların en az % 20’sinde boyuna donatı türü, miktarı ve düzeni belirlenecektir. Bu işlem, seçilen perde ve kolonların en az yarısında kabuk betonu sıyrılarak yapılacaktır. Diğer yarısında donatı tahmini tahribatsız yöntemler kullanılarak ve elde edilen sonuçlara benzetilerek yapılabilir. Ayrıca, kabuk betonu sıyrılan perde ve kolonlarda enine donatı türü, çapı ile kolonların orta ve sarılma bölgelerinde enine donatı aralıkları ve detayları belirlenecektir.
  • Mevcut donatı akma gerilmesi belirlenen donatı türüne bağlı olarak tespit edilecektir. Donatısında korozyon gözlenen elemanlar planda işaretlenecek ve bu durum eleman kapasite hesaplarında dikkate alınacaktır.
  • Binanın kirişlerinde açıklıkta alt ve mesnetlerde üst donatı olarak, taşıyıcı sistem çözümünde TS500’de tanımlanan () yüklemesinden hesap edilen donatının bulunduğu kabul edilebilir. Kiriş mesnet alt donatısı, üst mesnet donatısının 1/3’ü olarak kabul edilebilir. Kapsamlı bilgi düzeyi durumunda kirişlerde donatı mevcut projeden alınacaktır.
  • Mevcut Beton Dayanımını belirlemek için kritik kat kolon ve perdelerinden en az 10 elemanda tahribatsız yöntemler kullanılacak ve en düşük sonucun alındığı 5 yerden beton numunesi alınacaktır. Kat alanı 400 m2 den fazla ise, 400 m2‘yi aşan her 80 m2 için beton numunesi bir adet arttırılacaktır. Numunelerden elde edilen ortalama beton dayanımının % 85’i mevcut beton dayanımı olarak alınacaktır.
  • Riskli bina tespitlerinde binanın bulunduğu arsada yeni zemin araştırması yapılabilir veya bölgede daha önce yapılmış zemin araştırma sonuçları kullanılabilir. Arsada zemin araştırması yapılmaması durumunda, bölgesel olarak elde edilen verilerin kullanılmasına proje mühendisi karar verecektir. Veri yokluğunda yerel zemin sınıfı Z4 olarak kabul edilir.

 

 

 • Yığma Binaların Taşıyıcı Sistem ve Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi

Yığma binanın kritik katında düşey hatıllar ve dolgu duvarların yerleşimi, uzunluğu, boşluğu ve kalınlıkları röleve planında belirtilecektir. Binanın kat adedi ve kat yükseklikleri de rölevede bulunacaktır. Yığma binalar için asgari bilgi düzeyi katsayısı kullanılacaktır. Duvar malzemelerinin türü, duvar yüzeyinin bir bölümünün sıvası kaldırılarak gözle tespit edilecektir. Bina dayanımı hesapları, DBYBHY Bölüm 5’e göre Ra = 2 alınarak yapılacaktır.

 • Betonarme Bina Taşıyıcı Sisteminin Analizine İlişkin Genel Kurallar
  • Deprem etkisinin tanımında, DBYBHY’de verilen elastik (azaltılmamış) ivme spektrumu kullanılacaktır. Deprem hesabında Bina Önem Katsayısı uygulanmayacaktır().
  • Binanın risk durumu binaya etkiyen düşey yüklerin ve deprem etkilerinin birleşik etkileri altında planda her iki doğrultu ve bu doğrultuların her iki yönü (G+nQ±E) dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Binanın taşıyıcı sistem modeli, rölevesi çıkarılan kritik katın kat adedi ve kat yükseklikleri ile uyumlu olarak çoğaltılması ile elde edilebilir. Bu çoğaltmada binada bulunan konsollar modelde göz önüne alınacaktır. B3 türü düzensizliği olan binalarda, bu düzensizlik bina modelinde her katın ayrı ayrı tanımlanması ile göz önüne alınacaktır.
  • Betonarme kesitlerin veya elemanların kapasiteleri TS500’de verilen kurallar kullanılarak, mevcut malzeme dayanımları ve bilgi düzeyi katsayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
  • Taşıyıcı sistemin deprem analizinde Etkin Eğilme Rijitlikleri kullanacaktır. Etkin eğilme rijitlikleri için aşağıda verilen değerler alınacaktır:

(a) Kirişler ve perdelerde       :

(b) Kolonlarda                                   :

 

Beton elastisitemodülü (MPa) olarak hesaplanacaktır.

 • Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi
  • Binanın risk durumunun belirlenmesi için Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi kullanılacaktır. Eşdeğer deprem yükü yöntemi, bodrum üzerinde toplam yüksekliği 25 m’yi ve toplam kat adedi sekizi aşmayan, ayrıca ek dışmerkezlik göz önüne alınmaksızın hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı olan binalara uygulanabilir. Bu binalarda ηbi>4 olması durumunda ise Mod Birleştirme Yöntemi kullanılacaktır. Eşdeğer Deprem Yükü ve Mod Birleştirme Yöntemi ile hesapta  alınacak ve DBYBHY 2.8.5 uygulanmayacaktır. Eşdeğer deprem yükü yönteminde deprem yükü  katsayısı ile çarpılacaktır. katsayısı bodrum hariç bir ve iki katlı binalarda 1.0, diğerlerinde 0.85 alınacaktır.
  • Binanın kritik katında değerlendirmenin yapıldığı doğrultuda  ve en büyük kat öteleme oranı 0.015 den küçük ise, 3.5.1’de hesaplanan deprem kuvveti 0.75 katsayısı ile çarpılarak dolgu duvar etkisi dikkate alınabilir.
  • Risk değerlendirmesi kritik kat için yapılacaktır. Ayrıca, yapılan analiz sonucunda hesaplanan en büyük kat ötelenme oranı başka bir katta oluşuyorsa, bu kat için de sadece kat ötelenme sınır değerleri kontrol edilerek değerlendirme yapılacaktır. Herhangi bir katın riskli çıkması durumunda bina Riskli Bina olarak kabul edilecektir.
  • Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 5’te kullanılan ’nin hesabı kolonlar için DBYBHY 3.3.7’ye ve perdeler için DBYBHY 3.6.6’ya göre yapılacak, ancak DBYBHY Denk. (3.16)’da alınacaktır. ’nin hesabında pekleşmeli moment kapasitesi yerine mevcut malzeme dayanımları kullanılarak hesaplanan moment kapasitesi kullanılabilir. Düşey yükler ile birlikte  alınarak depremden hesaplanan toplam kesme kuvvetinin ’den küçük olması durumunda ise,  yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır.
  • Kolonlar, () ve sarılma bölgesindeki donatı detayına göre üç gruba ayrılır. (Tablo 2). Nihai durumda A grubu kolonların eğilme göçmesine, B grubu kolonların eğilme-kesme göçmesine ve C grubu kolonların ise kesme göçmesine maruz kalacağı kabul edilir. Perdeler (planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az beş olan düşey taşıyıcı sistem elemanları), () ve () oranlarına göre gevrek veya sünek olmak üzere iki gruba ayrılır (Tablo 3). A grubu perdelerin eğilme göçmesine ve B grubu perdelerin eğilme-kesme veya kesme göçmesine maruz kalacağı kabul edilir. değeri () yükleme kombinasyonundan elde edilen  değeri için kolon orta bölgesindeki etriye temel alınarak hesaplanır.

Tablo 2: Kolon sınıflandırma tablosu

Aralığı olan,  her iki ucunda 135o kancalı etriyesi bulunan ve toplam enine donatı alanı  denklemini sağlayan kolonlar Diğer durumlar
A B
B B
B C

 

Tablo 3: Perde sınıflandırma tablosu

A B
B B

 

 • Betonarme elemanların hasar düzeylerinin belirlenmesinde kolon ve perde kesitlerinin deprem etkisi altında hesaplanan kesit momentinin kesit moment kapasitesine bölünmesi ile elde edilen Etki/Kapasite Oranı () kullanılacaktır.  değeri yükleme kombinasyonundan elde edilen  değeri için hesaplanacaktır. İncelenen kat veya katlardaki kolon ve perde  değerleri ve kat öteleme oranı  değerleri, kolon ve perde sınıflarına bağlı Tablo 4 ve Tablo 5’te verilen risk sınır değerleri () ve kat öteleme oranı sınır değerleri  ile kıyaslanacaktır. Herhangi bir sınır değerin aşılması durumunda elemanın risk sınırını aştığı kabul edilecektir. Kat öteleme oranı 0.0075 den küçük ve  ise, perdeler için sadece kat öteleme oranı, kat öteleme sınır değerleri ile kıyaslanacaktır. Tablo 4 ve Tablo 5’te ara değerler için interpolasyon uygulanacaktır.

Tablo 4a: A grubu kolonlar için  ve  değerleri

≤ 0.1 5.0 0.035
≥ 0.6 2.5 0.0125

 

Tablo 4b: B grubu kolonlar için  ve  değerleri

≤ 0.1 ≤ 0.0005 2.0 0.01
≥ 0.006 5.0 0.03
≥ 0.6 ≤ 0.0005 1.0 0.005
≥ 0.006 2.5 0.0075

 

Tablo 4c: C grubu kolonlar için ve  değerleri

1.0 0.005

 

Tablo 5a: A grubu perdeler için  ve değerleri

Başlık bölgesi(*)
< 0.1 ≤0.9 Var 6.0 0.030
Yok 4.0 0.015
≥ 1.3 Var 3.5 0.015
Yok 2.0 0.0075
> 0.25 ≤0.9 Var 3.5 0.020
Yok 2.0 0.010
≥ 1.3 Var 2.0 0.010
Yok 1.5 0.005

(*) DBYBHY 3.6.5’te verilen perde uç bölgelerinde uygulanacak donatı koşullarının sağlanması durumunda başlık bölgesi “var” olarak kabul edilecektir.

Tablo 5b: B grubu perdeler için  ve  değerleri

≤0.9 4.0 0.020
≥ 1.3 2.0 0.010

 

 • Riskli Betonarme Binanın Belirlenmesi
  • İncelenen kat veya katlarda () yükleme birleşimi altında perde ve kolonlarda eksenel basınç gerilmeleri hesaplanır. İlgili katta hesaplanan eksenel basınç gerilmelerinin ortalamasıdeğerinden büyükse, o katta herhangi bir perde veya kolon elemanının Risk Sınırı aşıldığında bina Riskli Bina olarak kabul edilecektir (Tablo 6). Kattaki eksenel basınç gerilmelerinin ortalaması, kolon ve perdelerde hesaplanan eksenel basınç gerilmelerinin toplamının toplam kolon ve perde sayısına bölünmesi ile bulunur.
  • 6.1.’de hesaplanan perde ve kolon eksenel gerilmesine bağlı olarak Tablo 6’da verilen kat kesme kuvveti oranı sınırlarını aşan bina Riskli Bina olarak kabul edilir. Risk sınırını aşan perde ve kolonların kesme kuvvetlerinin kat kesme kuvvetine bölünmesiyle kat kesme kuvveti oranı hesaplanacaktır. Tablo 6’da ara değerler için doğrusal enterpolasyon uygulanacaktır.

Tablo 6: Perde ve kolon eksenel gerilme ortalamasına bağlı kat kesme kuvveti oranı sınır değerleri

 

Perde ve kolon eksenel gerilme ortalaması

(=Perde ve kolon gerilmelerinin toplamı / Perde ve kolon sayısı)

Kat kesme kuvveti oranı sınır değerleri
0
0.35

 

 • Riskli Yığma Binanın Belirlenmesi
  • Aşağıda tanımlanmış olduğu şekli ile Göçme Öncesi Performans düzeyini sağlamayan binalar bu esaslar kapsamında riskli bina olarak tanımlanacaktır.

Yığma binalarda kritik kattaki taşıyıcı duvarların kesme dayanımı, deprem etkileri altında oluşan kesme kuvvetleri ile karşılaştırılır. Karşılaştırma binanın her iki doğrultusu için ayrı ayrı yapılacaktır. Dayanımı yeterli olmayan duvarların kat kesme kuvvetine katkısı herhangi bir doğrultuda % 50’nin üstünde ise, bina Riskli Bina olarak kabul edilir.

EK-A: BİNALARIN BÖLGESEL DEPREM RİSK DAĞILIMINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER

 

A.1 Kapsam

 

A.1.1 Kanun kapsamında belirli alanlarda önceliklerin ve riskli olabilecek binaların bölgesel dağılımının belirlenmesi amacıyla; bina özelliklerini ve deprem tehlikesini göz önüne alan Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemleri kullanılabilir. Yapılacak sıralamanın daha hassas olması istenirse, İkinci Aşama Değerlendirme Yöntemleri de kullanılabilir.

 

A.1.2Birinci aşama değerlendirme yöntemlerinde binanın dışarıdan ve kısmen içeriden belirlenen ve deprem davranışını etkileyen parametreler kullanılır. İkinci aşama değerlendirme yöntemlerinde binanın dışarıdan belirlenen parametrelerine ek olarak, malzeme dayanımları, eleman boyutları gibi özellikleri göz önüne alınır. Mevcut malzeme dayanımlarının tahmini için, deneyler yapılmadan uygun kabuller de yapılabilir. İkinci aşama değerlendirme yöntemlerinde binanın maruz kalacağı deprem tehlikesi DBYBHY’de verilen hükümler veya genel kabul görmüş diğer yöntemler ile de belirlenebilir.

 

A.1.3 Bölgesel risk durumunun tanımlanmasında kullanılacak yöntemler bilim ve tekniğin gereği istatistiksel olarak anlamlı sayıda bina ihtiva eden alanlarda uygulanabilir. Bu yöntemler tekil binada risk değerlendirme amaçlı olarak kullanılamazlar.

 

A.2 Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemleri

 

A.2.1 Betonarme Binalar için Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi:

 

A.2.1.1 Bu Yöntem 1 ilâ 7 katlı mevcut betonarme binalar için kullanılabilir. Yöntemin kullanılabilmesi için gerekli olan parametreler aşağıda verilmektedir:

 

 1. Taşıyıcı sistem türü: Binanın taşıyıcı sistemi belirlenerek, betonarme çerçeve (BAÇ) (DBYBHY Tablo 2.5, Madde 1.1) ile betonarme çerçeve ve perde (BAÇP) (DBYBHY Tablo 2.5, Madde 1.4) sistemlerinden biri olarak seçilecektir.
 2. Kat adedi: Kritik kat dikkate alınarak serbest kat adedi (ns) tespit edilecektir.
 3. Mevcut durum ve görünen kalite: Binanın görünen kalitesi malzeme ve işçilik kalitesine ve binanın bakımına verilen önemi yansıtır. Binanın görünen kalitesi iyi, orta ve kötü olarak sınıflandırılacaktır.
 4. Yumuşak kat/zayıf kat: Kat yüksekliği farkının yanı sıra katlar arası belirgin rijitlik farkı da dikkate alınarak gözlemsel olarak belirlenecektir.
 5. Düşeyde düzensizlik: Düşeyde devam etmeyen çerçeve ve değişen kat alanlarının etkisini yansıtmak amacıyla dikkate alınacaktır. Bina yüksekliği boyunca devam etmeyen kolonlar veya perdeler düşeyde düzensizlik oluşturur.
 6. Ağır çıkmalar: Zemine oturan kat alanı ile zemin üstündeki kat alanı arasındaki farklılık belirlenecektir.
 7. Planda düzensizlik/Burulma etkisi: Planın geometrik olarak simetrik olmaması ve düşey yapısal elemanların düzensiz yerleştirilmesi olarak tanımlanır. Binada burulmaya yol açabilecek şekildeki plan düzensizlikleri dikkate alınacaktır.
 8. Kısa kolon etkisi: Bu aşamada sadece dışarıdan gözlenen kısa kolonlar değerlendirmede dikkate alınacaktır.
 9. Yapı nizamı/Çarpışma etkisi: Bitişik binaların konumları deprem performansını çarpışma nedeniyle etkileyebilmektedir. Kenarda yer alan binalar bu durumdan en olumsuz etkilenmekte, bitişik bina ile kat seviyeleri farklıysa bu olumsuzluk daha da artmaktadır. Çarpışma etkisinin söz konusu olduğu durumlar dışarıdan yapılacak gözlemler ile belirlenecektir.
 10. Tepe/yamaç etkisi: Belli bir eğimin üzerindeki yamaçlarda inşa edilmiş binalarda bu etki dikkate alınacaktır.
 11. Deprem tehlikesi ve zemin sınıfı: DBYBHY’de belirtilen deprem bölgeleri ve zemin sınıfları ile uyumlu olarak A.2.1.4’te anlatıldığı şekilde dikkate alınacaktır.

 

A.2.1.2 Binaların dışarıdan incelenmesi sonucu toplanacak olan veriler Şekil A.1’de verilen form kullanılarak kayıt altına alınacaktır.

A.2.1.3 Toplanan veriler değerlendirilerek her bina için bir performans puanı hesaplanacaktır. Elde edilen sonuçlar bölgelerin risk önceliklerinin belirlemesinde kullanılabilecektir.

A.2.1.4 Betonarme binaların performans puanları, binaların bulundukları yerin deprem tehlikesini ve mevcut bina özelliklerini yansıtan parametrelere bağlı olarak hesaplanacaktır. Tablo A.1 kullanılarak incelenen bina için binanın bulunduğu yerin deprem tehlike bölgesine ve kat sayısına bağlı bir taban puan (TP) belirlenecektir. Yöntemde kullanılacak deprem tehlike bölgeleri ile 18/04/1996 tarihli ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ve DBYBHY’de verilen zemin sınıfları arasındaki ilişki Tablo A.2’de verilmektedir.

 

A.2.1.5 Taşıyıcı sistem türünün etkisi olumlu puan olarak dikkate alınacaktır. BAÇ sistemine sahip binalar için herhangi bir ilave puan verilmeyip, diğer taşıyıcı sisteme sahip binalarda  (BAÇP) Tablo A.1 kullanılarak olumlu parametre puanı (OP) verilecektir.

A.2.1.6 Görünen kalite dışındaki tüm olumsuzluk parametreleri için “var” veya “yok” şeklinde tespitler yapılacaktır. Bu tespitlere karşılık gelen olumsuzluk parametre değerleri () “var” ve “yok” durumları için sırasıyla 1 ve 0 alınacaktır. Görünen kalite değerlendirmesi “iyi” ise olumsuzluk parametre değeri () 0, “orta” ise 1 “kötü” ise 2 alınacaktır. Her bir parametreye karşı gelen olumsuzluk katsayıları Tablo A.3’te gösterilmektedir.

 

A.2.1.7 Bina için performans puanı (PP) Denklem A2.1’nin uygulanması ile hesaplanacaktır.

 

(A2.1)

Denklem A2.1’de TP taban puanını, Oi her bir olumsuzluk parametresini (i=1’den 8’ye kadar), OPi olumsuzluk parametre puanını (Tablo A1.4) ve YSP olumlu parametre puanını temsil etmektedir. Yapısal sistem puanları (YSP) Tablo A.1’de verilmiştir.

 

A.2.1.8 İncelenen bölgedeki binalara yöntemin uygulanması sonucu her bir bina için performans puanı PP hesaplanacaktır. Hesaplanan performans puanları büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır. Bu şekilde hesaplanan puanların dağılımı kullanılarak bölgeler arasında risk önceliği belirlenebilir.

 

 

Şekil A.1: Betonarme binalar için veri toplama formu

 

Şekil A.1: Betonarme binalar için veri toplama formu (devam)

 

 

 

Tablo A.1: Taban ve yapısal sistem puanı tablosu

 

Toplam kat sayısı Taban puanı Yapısal sistem puanı (YSP)
Yapısal sistem
Tehlike bölgesi BAÇ BAÇP
I II III IV
1 ve 2 90 120 160 195 0 100
3 80 100 140 170 0 85
4 70 90 130 160 0 75
5 60 80 110 135 0 65
6 ve 7 50 65 90 110 0 55

 

Tablo A.2. DBYBHY‘e göre belirlenen deprem bölgeleri

 

Tehlike bölgesi DBYBHY’e göre deprem bölgesi DBYBHY’e göre zemin sınıfı
I 1 Z3/Z4
II 1 Z1/Z2
2 Z3/Z4
III 2 Z1/Z2
3 Z3/Z4
IV 3 Z1/Z2
4 Tüm zeminler

 

Tablo A.3: Olumsuzluk parametre değerleri (Oi)

 

Olumsuzluk parametre no Olumsuzluk parametresi Durum 1 Durum 2
Parametre tespiti Parametre değeri Parametre tespiti Parametre değeri
1 Yumuşak kat Yok 0 Var 1
2 Ağır çıkma Yok 0 Var 1
3 Görünen kalite İyi 0 Orta (Kötü) 1 (2)
4 Kısa kolon Yok 0 Var 1
5 Tepe/Yamaç etkisi Yok 0 Var 1
6 Planda düzensizlik Yok 0 Var 1

 

 

Tablo A.4: Olumsuzluk parametre puan (OPi) tablosu

 

Toplam kat sayısı Olumsuzluk parametre puanları (OP)
Yumuşak kat Görünen kalite Ağır çıkma Kat seviyesi/Bağımsız bina durumu Düşeyde düzensizlik Planda düzensizlik / Burulma Kısa kolon Tepe/ yamaç etkisi
Aynı Aynı Farklı Farklı
Orta Kenar Orta Kenar
1,2 -10 -10 -10 0 -10 -5 -15 -5 -5 -5 -3
3 -20 -10 -20 0 -10 -5 -15 -10 -10 -5 -3
4 -30 -15 -30 0 -10 -5 -15 -15 -10 -5 -3
5 -30 -25 -30 0 -10 -5 -15 -15 -10 -5 -3
6,7 -30 -30 -30 0 -10 -5 -15 -15 -10 -5 -3

 

 

 

A.2.2 Yığma Binalar için Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi:

 

A.2.2.1 Bu yöntem mevcut yığma binalar için kullanılabilir. Yöntemin kullanılabilmesi için Şekil A.2’de verilen veri toplama formu kullanılabilir.

 

A.2.2.2Bu yöntem 1 ila 5 katlı mevcut yığma binalar için kullanılabilir. Yöntemin kullanılabilmesi için gerekli olan parametreler aşağıda verilmektedir:

 

 1. Yığma bina türü: Binanın taşıyıcı sistemi belirlenerek, donatısız yığma, kuşatılmış yığma, donatılı yığma ve karma (yığma duvar + betonarme çerçeve) sistemlerinden biri yapı sistemi olarak seçilecektir.
 2. Serbest kat adedi: Kritik kat dikkate alınarak serbest kat adedi tespit edilecektir.
 3. Yapı nizamı ve bitişik bina ile ilişkisi: Ayrık veya bitişik yapılar ile bina kat seviyelerinin aynı ya da farklı olması durumu tespit edilecektir. Bu parametre için beş farklı durum belirlenecektir: Ayrık, bitişik ve ortada-kat seviyesi aynı, bitişik ve ortada-kat seviyesi farklı, bitişik ve kenarda/köşede-kat seviyesi aynı, bitişik ve kenarda/köşede-kat seviyesi farklı.
 4. Mevcut durum ve görünen kalite: Malzeme türü ve kalitesi ile yığma duvar işçiliği ayrı ayrı kontrol edilerek, bu tespitlerin her ikisi için ayrı ayrı iyi, orta ve kötü olarak sınıflandırma yapılacaktır. Ayrıca, mevcut hasar olup olmadığı tespit edilecek ve binada hasar var veya yok şeklinde tespit yapılacaktır.
 5. Planda olumsuzluklar: Plan geometrisi, duvar boşluk oranı ve hatıl/lento olup olmadığı tespit edilecektir. Plan geometrisi Düzenli veya Düzensiz olarak iki şekilde belirtilecektir. Binanın kritik katında (genellikle zemin kat) birbirine dik her iki doğrultudaki cephe duvar uzunluğu belirlenecektir. Buna göre binanın duvar miktarı, zemin kattaki ön veya yan cephedeki kapı ve pencere boşluklarının uzunluğu cephe uzunluğunun 1/3’ünden az ise “Çok”, boşlukların uzunluğu cephe uzunluğunun 1/3’ü ile 2/3’ü arasında ise “Orta”, boşlukların uzunluğu cephe uzunluğunun 2/3’ünden fazla ise “Az” olarak kabul edilecektir.
 6. Düşeyde olumsuzluklar: Düşey yönde duvar boşluk düzeni, cephelere göre kat sayısı farklılığı ve yumuşak kat olup olmaması tespit edilecektir. Düşey doğrultudaki boşluk düzeni; “Düzenli”, “Az Düzenli” ve “Düzensiz” olarak sınıflandırılacaktır. Katlarda yer alan pencere ve kapı boşluklarının tamamen üst üste gelmesi durumu “Düzenli”, şaşırtmalı olarak yerleştirilmiş olması durumu ise “Düzensiz” olarak tanımlanacaktır. Bu iki sınır durum arasında kalan binalar ise “Az Düzenli” olarak sınıflandırılacaktır.
 7. Eğimli arazide bulunan binanın farklı cephelerinin farklı kat sayısına sahip olması durumu tespit edilecektir. Düşey doğrultuda duvar süreksizliği olup olmadığı belirlenecektir.
 8. Düzlem dışı davranış olumsuzlukları: Yığma yapı duvarlarının düzlem dışı davranış gösterme eğiliminde olup olmadığı belirlenecektir. Yığma binalarda düzlem dışı davranışı tetikleyen ve genellikle bina dışından tespit edilebilen olumsuzluklar şu şekilde sıralanabilir:
  1. Duvar-duvar ve duvar-döşeme bağlantılarının zayıf olması (bağlantıların bulunduğu yerde çatlak veya hasar olması, hatıl bulunmaması)
  2. Rijit diyafram davranışı gösteren bir döşeme olmaması (sadece betonarme döşemelere sahip yığma yapıların bu tip davranış gösterdiği kabul edilecektir).
  3. Harç kalitesinin çok düşük olması ya da hiç harç olmaması durumu (duvarın düzlem dışı yönde ayrışmasına sebep olmaktadır).
  4. Yığma duvarlarda dışa doğru düzlem dışı deformasyon olması
  5. Kalkan duvarlı çatı tipine sahip yığma yapılar düzlem dışı yönde hasar görme potansiyeline sahiptir.
 9. Çatı türü: Bu parametre sadece toprak tavan döşemesi yığma binalar için tespit edilecektir.
 10. Deprem tehlikesi ve zemin sınıfı: DBYBHY’de belirtilen deprem bölgeleri ve zemin sınıfları ile uyumlu olarak A.2.1.4’te anlatıldığı şekilde dikkate alınacaktır. Bu yöntemde en büyük yer ivmesi (MYİ) deprem şiddet parametresi olarak seçilmiştir.

 

 

 

 

Şekil A.2: Yığma binalar için veri toplama formu

 

Şekil A.2: Yığma binalar için veri toplama formu (devam)


 

A.2.2.3 Taşıyıcı sistem türünün etkisi olumlu puan olarak dikkate alınacaktır. Yapısal sistem puanı (YSP) binanın yapısal sistem türünün deprem performansı üzerindeki etkisini yansıtan parametreyi göstermektedir. Donatısız ve karma yığma binalar için YSP=0, kuşatılmış yığma binalar için YSP=30 ve donatılı yığma binalar için ise YSP=60 alınacaktır.

A.2.2.4 Bina, malzeme türü/kalite ve duvar işçiliği “iyi” ise olumsuzluk parametre değeri () 0, “orta” ise 1 “kötü” ise 2 alınacaktır.  Binada mevcut hasar durumu değerlendirmesi “yok” ise olumsuzluk parametre değeri () 0, “var” ise 1 alınacaktır.

 

A.2.2.5 Planda düzensizlik durumu “Düzenli” ise olumsuzluk parametre değeri () 0, “Düzensiz” ise 1 alınacaktır. Yığma binanın kritik katında yığma duvar miktarı değerlendirmesi “Çok”, “Orta” ve “Az” ise bunlara karşılık gelen olumsuzluk parametre değerleri () sırasıyla 0, 1 ve 2 alınacaktır. Binada hatıl ve lento mevcudiyeti değerlendirmesi “Yeterli” ise Oi, 0, “Yetersiz” ise 1 değerini alacaktır.

 

A.2.2.6 Düşeydeki olumsuzluk durumları üç ayrı değerlendirme ile dikkate alınacaktır. Düşey doğrultudaki boşluk düzeni değerlendirmesi “Düzenli” ise Oi, 0, “Az Düzenli” ise 1, “Düzensiz” ise 2 alınacaktır.  Binanın farklı cephelerinin farklı kat adetlerinin bulunması durumun, sabit bir olumsuzluk puanı ile dikkate alınmıştır. Yumuşak kat olumsuzluğunun bulunduğu binalara, kat adedine bağlı olarak değişken bir olumsuzluk puanı uygulanacaktır.

 

Toprak tavan döşemesi yığma binalara 10 olumsuzluk puanı uygulanacaktır.

 

A.2.2.7 Yığma bina duvarlarının düzlem dışı davranış göstermesine yol açan olumsuzluklardan en az üçünün binada mevcut olması halinde düzlem dışı doğrultuda zayıflık olduğu kabul edilecek ve bu tip binalara kat sayısına bakılmaksızın 10 olumsuzluk puanı uygulanacaktır.

 

A.2.2.8 Bina için performans puanı (PP) Denklem A2.1’in uygulanması ile hesaplanacaktır.

Yığma binalar için TP taban puanı Tablo A.5’de verilmiştir. Mevcut durum ve görünen kalite değerlendirmelerine bağlı olarak belirlenecek olumsuzluk puanları Tablo A.6’dan alınacaktır. Planda ve Düşeyde düzensizliği ilişkin olumsuzluk puanları Tablo A.7 ve Tablo A.8’de verilmektedir. Yapı nizamı olumsuzluk puanları Tablo A.9’da verilmektedir.

 

Tablo A.5: Taban puanı tablosu

 

Kat sayısı Bölge I

MYݳ0.4g

Bölge II-III

0.2g£MYİ<0.4g

Bölge IV

MYİ<0.2g

1 110 120 130
2 100 110 120
3 90 100 110
4 80 90 100
5 70 80 90

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo A.6: Mevcut durum ve kalite olumsuzluk puanları

 

 

Mevcut durum ve görünen kalite
Malzeme

(0/1/2)

Duvar işciliği

(0/1/2)

Hasar

(0/1)

-10 -5 -5

 

 

Tablo A.7: Planda olumsuzluk puanları

 

Planda olumsuzluklar
Geometri

(0/1/2)

Duvar miktarı

(0/1/2)

Hatıl / Lento

(0/1)

-5 -5 -5
-10 -5 -5
-10 -10 -5
-15 -10 -5
-20 -15 -5

 

Tablo A.8: Düşeyde olumsuzluk puanları

 

Kat adedi Düşeyde olumsuzluklar
Boşluk düzeni

(0/1/2)

Kat farklılığı

(0/1)

Yumuşak kat

(0/1)

1 0 -5 0
2 -5 -5 -5
3 -5 -5 -5
4 -10 -5 -10
5 -10 -5 -10

 

Tablo A.9: Bina nizamı olumsuzluk puanları

 

Bina nizamı – Kat seviyesi
Ayrık Bitişik

Orta-Aynı

Bitişik

Kenar-Aynı

Bitişik

Orta-Farklı

Bitişik

Kenar-Farklı

0 0 -5 -5 -10

 

A.2.2.9 İncelenen bölgedeki binalara yöntemin uygulanması sonucu her bir bina için performans puanı PP hesaplanacaktır. Hesaplanan performans puanları büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır. Bu şekilde hesaplanan puanların dağılımı kullanılarak bölgeler arasında risk önceliği belirlenebilir.